Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kurum Politikamız

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kurum Politikamız

1. AMAÇ VE DAYANAK

Kent Faktoring olarak; müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasını sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, müşterilerimizin, çalışanlarımızın iş ortaklarımızın, iş bağlantılarımızın, ziyaretçilerimizin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi,saklanması,aktarılmasına ilişkin işlemleri Kent Faktoring Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız.

İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da alınan ilkeler çerçevesinde işlenmesi,saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Yasal mevzuat gereği; Faktoring şirketlerinin, kredilendireceği müşterilerle yazılı sözleşme yapmaları zorunludur.

Kent Faktoring tabi olduğu

olmak üzere ,ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri,kredi bilgileri, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, tapu bilgileri v.s) müşterilerinden talep eder.

Kişisel Veriler; Kent Faktoring A.Ş.’nin hizmetlerinden yararlanabilmek adına ,açık rızaya istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun md.5/f. 2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır.

2. KAPSAM

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın,ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın,iş ortaklarımızın kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve Kent Faktoring A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişilerle ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle iş bu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Politikamız, Kent Faktoring A.Ş.’ nin sahip olduğu tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası satandartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

3. TANIM VE KISALTMALAR

Kent Faktoring: Şirket

Açık Rıza: Belli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da her hangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KEP: Kayıtlı Elektronik Posta adresidir. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderilen biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

Politika: Kent Faktoring A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

Hukuk Bölümü

İş bu politikanın hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellemesinden Hukuk Bölümü sorumludur. Hukuk bölümü bu politikayı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

Bilgi Sistemleri Bölümü

İş bu politikanın yürütülmesi Bilgi Sistemleri Bölümü sorumludur. Bilgi Sistemleri bölümü bu politikayı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

İç Kontrol ve İnsan Kaynakları Bölümü

Hazırlanan dökümanın kurum içi dağıtımının yapılması Kent Faktoring İç Kontrol Bölümü ve İnsan Kaynakları sorumluluğundadır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır.

Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişiel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizi hangi amaçla işleneceği
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • Kanundan doğan haklar,

hususlarında ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Kent Faktoring A.Ş. olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişilebilir olmasına özen göstermekteyiz.

Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız.Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanması bölümünde detaylandırılmıştır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Kişisel Veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.

Kişisel verilerin korunması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içersinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle iş bu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı,etnik kökeni,siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, kılık ve kıyafeti, dernek,vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyet, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi’ne de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurması için olanak sunarız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Kent Faktoring olarak kişisel verilerin kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki bir çok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanması bölümünde detaylandırılmaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Kent Faktoring A.Ş. olarak kişisel verileri aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak.
 • Pazarlama,
 • Yasal Raporlama,
 • Faturalandırma,
 • Uyum yönetimi,
 • Müşteri yönetimi,
 • İş başvurularını değerlendirmek,

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunluğu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai halller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerin yurtiçine aktarımı

Kent Faktoring A.Ş. olarak kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurul’u tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ilgili kişinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • Politika’nın 7.4. maddesinde açıklanan istisnai hallerde,
 • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politika’nın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,
 • KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılamaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.4. maddelerinde yer alan istisnai hallerinin birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak;

 • KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 • Hissedarlarımıza

aktarılır.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için;

 • Kişisel verilerin mevzuatta uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizayonu yapmakta,
 • Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 • Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
 • Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız.
 • Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

İdari tedbirler

 • Şirketimiz nezdinde kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

Kişisel veriler yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimize destek hizmeti veya hizmet alınan üçüncü kişilere , bağımsız denetim şirketlerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir. Belirtilen amaçlarla kişisel veriler Bankacılık, Vergi, Masak mevzuatı ve Faktoring Şirketlerini ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenir.

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır.Yok etme,silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,

Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

İdari tedbirler

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kent Faktoring A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yönetmeliklerinde belirtilen yöntemlerle;

 • Kanunen saklama süresi biten
 • İşleme amacı ortadan kalkan verileri imha eder.

11. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

 • Şirketimizde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • Çalışanlarımız kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde ;kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul’una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • Şirketimiz içinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkiledirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde;kişilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz.Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurul’una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere ragmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel veriler veritabanımızda müşteri kodlarına göre maksimum güvenlik önlemi ve sınırlı erişim esas alınarak muhafaza edilir. Güvenlik denetimi, komiteler ve BDDK’ nın yetkili kılmış olduğu bağımsız denetim firmalarından alınan denetleme hizmeti ile sağlanır.

12. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız.Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerinize ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda bahsedilen düzeltme ,silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya zerdogan@kentfactoring.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak ya da Kent Faktoring A.Ş. Askerocağı Cad.Süzer Plaza No:6 Kat:4/A Şişli/Istanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’u tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;

 • Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla işlenmesi,
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,
 • Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
 • Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
 • Başvuru usulüne uyulmaması

hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

Başvurunun değerlendirilme usulü

İş bu politikanın ilgili maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imzalı ve KEP üzerinden gönderilmesi veya KVK Kurul’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.

Talep Kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır.Talebin reddi halinde ise; gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na olan şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

13. DOKÜMAN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İş bu Politika basılı kağıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.Kurum portalı ve internet sitesinde dokümanların güncel verisyonları yer alır.

14. GÜNCELLEME PERİYODU

İş bu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapılan değişiklikler Şirketimiz ‘’www.kentfactoring.com.tr’’ internet sitesinde yayınlanması ile duyurulur.

15. YÜRÜRLÜK

İş bu Politika Yönetim Kurulu kabulü tarihinde yürülüğe girer.