Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Müşteri Bilgilendirmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Müşteri Bilgilendirmesi

KENT FAKTORİNG GİZLİLİK POLİTİKALARI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Kent Faktoring A.Ş., müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt ederler. Tüm çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan bankacılık sırrı, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

Kent Faktoring A.Ş.’den Faktoring hizmeti almak/ürün temin etmek için şirketimize bildirdiğiniz veya şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenir.

Kişisel verileriniz , Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlar ile Faktoring faaliyetleri ile ilişkili olarak belirtilen amaçlarla Bankacılık, Faktoring Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Faktoring şirketlerini ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, banka ve finans kuruluşları, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, takbis sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT, Bankalararası Kart Merkezi vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanır, işlenir ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanır.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar arası Kart Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimiz destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, ilgili mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KENT FAKTORİNG A.Ş.